Odmowa przyjęcia wypowiedzenia

Przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę regulują przepisy prawa pracy. Kodeks pracy przewiduje szereg wymogów, które wypowiedzenie umowy o pracę musi spełnić, aby było skuteczne. Ponadto, wypowiedzenie musi być także zgodne z prawem. Niekiedy zdarza się, że mimo prawidłowego sporządzenia wypowiedzenia umowy o pracę pracownik odmawia jego przyjęcia. Czy odmowa przyjęcia...

Zmiana warunków pracy w okresie ochronnym

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Wynika to z art. 39 Kodeksu pracy. Czy zmiana warunków pracy w okresie ochronnym jest możliwa? Pracownik w wieku przedemerytalnym Przepisy o wypowiedzeniu...

Pozbawienie pracownika premii jako kara porządkowa

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, jak również stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości i spożywanie alkoholu w czasie pracy, wobec pracownika...