Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies pozyskanych za pośrednictwem serwisu PrawnikLewandowska działającego pod adresem: www.prawniklewandowska.pl

I. Definicje wybranych pojęć

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.prawniklewandowska.pl
 2. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Zuzanny Lewandowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440, będąca właścicielem Serwisu, dane kontaktowe: kontakt@kancelarialewandowska.com, telefon: +48 510 668 414.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub Regulaminie sklepu, który dostępny jest pod adresem: www.prawniklewandowska.pl/regulamin
 4. Administrator – administrator danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, którym jest Kancelaria. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób: telefonicznie pod numerem telefonu +48 510 668 414, mailowo na adres: kontakt@kancelarialewandowska.com;
 5. Sklep – sklep internetowy Serwisu dostępny pod adresem: www.prawniklewandowska.pl/sklep
 6. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie www.prawniklewandowska.pl/contact-2, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą skontaktować się z właścicielem Serwisu;
 7. Pliki cookies” – dane informatyczne (tzw. ciasteczka), w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

II. Informacje ogólne

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, korzystanie z systemu komentarzy, jak również złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Właściciel Serwisu poprzez treści w nim zamieszczane dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, jak również oferuje do zakupu produkty w Sklepie. W Serwisie mogą być publikowane także artykuły innych autorów.
 3. Serwis zarejestrowany jest jako tytuł prasowy.
 4. Treści umieszczane w Serwisie nie stanowią porad prawnych ani wiążącej wykładni prawa. Cel publikowanych treści ma jedynie charakter edukacyjny, zawiera treści o charakterze ogólnym i nie tworzy stosunku klient-prawnik. Autorzy publikacji nie odpowiadają za ich treści w jakimkolwiek zakresie, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ich zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do nich.
 5. Publikacje umieszczane w Serwisie są zgodne ze stanem prawnym aktualnym na dzień ich opublikowania. Z uwagi na to, że przepisy prawa często ulegają zmianie, treść niektórych publikacji może nie zostać zaktualizowana, a tym samym pozostać niedostosowana do zmian w przepisach prawa. Jeżeli publikacja została zaktualizowana, Właściciel Serwisu umieszcza w niej wzmiankę na ten temat. W przypadku braku wzmianki o aktualizacji przyjmuje się, że publikacja aktualna jest na dzień jej opublikowana w Serwisie.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 2. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest dla Użytkownika pod adresem: www.prawniklewandowska.pl/klauzula-rodo.
 3. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie danych osobowych organom państwowym (np. organom ścigania). W takiej sytuacji Administrator udostępnia żądane dane osobowe.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).
 5. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, a także w celach komunikacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, rezerwacji terminów spotkań i konsultacji za pośrednictwem strony, zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych i jej realizacji, administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook i Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, wysyłki Newslettera, zamieszczania komentarzy, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego Administrator wykorzystuje podane przez Użytkownika dane osobowe w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne. Jednakże, brak wyrażenia zgody na podanie przez Użytkownika danych osobowych albo na ich przetwarzanie może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym skutecznego przesłania Formularza kontaktowego do Kancelarii albo zrealizowania zakupów w Sklepie.

III. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Serwisie może w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo sprostowania swoich danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo przeniesienia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO.
 1. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych osobowych przez Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

IV. Formularz kontaktowy

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Skontaktowanie się przez Użytkownika z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik może (choć nie musi) wskazać także swój numer telefonu oraz temat wiadomości.
 3. W szczegółowej części Formularza kontaktowego Użytkownik formułuje treść wiadomości, którą chce wysłać do Kancelarii.
 4. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem Formularza kontaktowego chce uzyskać od Kancelarii poradę prawną lub informację o jej wycenie, powinien podać istotne informacje dotyczące sprawy.
 5. Wypełnienie i przesłanie do Kancelarii Formularza kontaktowego, podobnie jak wiadomości e-mail za pośrednictwem swojej skrzynki pocztowej, jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza kontaktowego oraz zapytania o poradę prawną czy wycenę nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Niemniej jednak, nie będą one przechowywane dłużej niż do usunięcia Serwisu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

V. System komentarzy

 1. Zalogowani Użytkownicy oraz goście mogą publikować komentarze w Serwisie pod publikacjami, które zezwalają na publikowanie komentarzy.
 2. Opublikowanie komentarza w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, ale jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną podane w formularzu.
 3. Dla celów związanych z publikowaniem komentarzy w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych osobowych:
 • imię lub pseudonim – te dane wyświetlane będą wszystkim Użytkownikom Serwisu jako podpis;
 • adres e-mail – jest potrzebny do dodania komentarza, ale nie zostanie udostępniony publicznie czytelnikom Serwisu;
 1. Użytkownik może także dodać adres swojej strony internetowej, ale nie jest to obowiązkowe.
 2. W systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego został opublikowany komentarz. Dane te zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz są przechowywane przez cały okres funkcjonowania Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu, który uczestniczy w komentowaniu, ma możliwość śledzenia komentarzy pod konkretną publikacją. W tym celu powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu komentarza. Na podany w formularzu adres e-mail będą wysyłane powiadomienia o nowych komentarzach. Z otrzymywania powiadomień można zrezygnować w każdej chwili.
 4. Podczas publikowania komentarzy w Serwisie obowiązują podstawowe zasady kultury osobistej, szacunek do drugiego człowieka oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie komentarze naruszające powyższe zasady, szerzące hejt lub agresję, niewnoszące nic do dyskusji, jak również SPAM i kryptoreklamy będą niezwłocznie usuwane przez Administratora.
 5. Dla zapewnienia wygody, funkcjonalności i bezpieczeńtwa komentarzy w Serwisie używany jest wpdiscuz.

VI. Zamówienie w sklepie internetowym

 1. Kancelaria posiada w swojej ofercie produkty w formie treści cyfrowej (np. e-booki, wzory pism procesowych) które są wskazane w zakładce Sklepu internetowego.
 2. Zasady i sposób korzystania ze Sklepu internetowego określa Regulamin sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy także firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Podanie przez Użytkownika ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia.
 5. Dane przekazane podczas składania zamówienia Kancelaria przetwarza na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy sprzedaży;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami księgowymi i podatkowymi;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia roszczeń, obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, tworzenia i prowadzenia zestawień, analiz i statystyk.
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Kancelarię obowiązków wynikających z umowy, a także po upływie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

VII. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies („ciasteczek”).
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu i zawierają w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
 • usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu;
 • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
 • statystycznych, tj. zabieranie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących Serwisu, w szczególności statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników i statystyki zachowań Użytkowników. Dane te są zbierane w celu analizy i ulepszenia funkcjonowania Serwisu;
 • marketingowych.
 1. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, który ogranicza lub uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na Urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe, pomimo wyłączenia Plików cookies, z wyłączeniem funkcji, które dla swojego działania wymagają Plików cookies.
 2. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć Pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Przydatne informacje dla Użytkowników o zmianie ustawień Plików cookies w popularnych przeglądarkach dostępne są poniżej:
 1. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
 • Pliki cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Pliki cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
 • Pliki cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 • Pliki cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 1. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Plików cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

VIII. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu opublikowania ich w Serwisie pod adresem: www.prawniklewandowska.pl/polityka-prywatnosci-2
 3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2023 r.