Regulamin sklepu

Dzień dobry! 

Na początek nasze pełne dane rejestrowe: właścicielem Serwisu jest Zuzanna Lewandowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com oraz numerem telefonu: +48 510 668 414.

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@kancelarialewandowska.com Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oznacza akceptację jego postanowień. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy i życzymy przyjemnego korzystania z naszego serwisu!

I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów treści cyfrowych w sklepie internetowym pod adresem: https://prawniklewandowska.pl/sklep od Kancelarii Adwokackiej Zuzanny Lewandowskiej, ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440, e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com, telefon: +48 510 668 414.
 2. Akceptując Regulamin Sklepu Klient lub Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu lub Strony internetowej zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie zapewniające dostęp do internetu oraz mieć zapewniony dostęp do poczty elektronicznej i korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej). Rekomenduje się korzystanie z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768.
 4. Aby korzystać ze Sklepu Kupujący powinien mieć włączoną w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies. Nie jest to obowiązkowe, ale brak akceptacji plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej i dokonanie zakupu w Sklepie.
 5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny pod adresem https://prawniklewandowska.pl/regulamin;
 • Polityka prywatności – Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://prawniklewandowska.pl/polityka-prywatnosci-2;
 • Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie prawniklewandowska.pl;
 • Sprzedawca – Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska, ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440,  e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com, telefon: +48 510 668 414; 
 • Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie internetowym. Klientem jest zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca;
 • Strony – łącznie Sprzedawca i Klient/Kupujący, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu;
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu i Strony internetowej w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu i Strony internetowej w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu lub Strony internetowej;
 • Produkty – treści cyfrowe oferowane w Sklepie.
 • Treści cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Kupującego, za zapłatą określonej ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produkcie, dotyczy to również Treści cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia Regulaminu;
 • Treści Użytkownika – wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności: opinie o Produktach, Serwisie lub Sprzedawcy oraz komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie.

II. Zakup treści cyfrowych (Produktów)

 1. Produkty stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z zakupionego Produktu wystarczające jest posiadanie standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader (w przypadku formatu PDF) oraz dostępu do internetu.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów z uruchomieniem pliku prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą pod dedykowanym do tego adresem e-mail: sklep@prawniklewandowska.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 510 668 414.
 4. Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie jako gość i nie musi zakładać  konta.
 5. Kupujący składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 6. W ramach umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.
 7. Kupujący zaznacza wybrany Produkt za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, pod czym przechodzi do widoku koszyka z podsumowaniem zamówienia. Jeśli wszystko się zgadza, Kupujący powinien kliknąć „Przejdź do płatności”. Na tym etapie Kupujący może też wprowadzać zmiany w koszyku, np. usuwać produkty z koszyka. Następnie, Kupujący naciska przycisk „Przejdź do płatności”. Kupujący wypełnia formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybiera formę płatności, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość i oświadcza, iż jest świadomy, że powoduje to w tych okolicznościach utratę prawa odstąpienia od umowy. Następnie, Kupujący zapoznaje się z Regulaminem Sklepu i go akceptuje. W dalszym kroku Kupujący naciska przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 8. Po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu płatniczego celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupującemu zostaje wyświetlona strona z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu z chwilą skutecznego dokonania płatności. Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 10. Dostępne metody płatności to Przelewy24 (szybkie przelewy oraz kod BLIK).
 11. Zakupiony przez Użytkownika produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu albo zaksięgowaniu płatności. Kupujący automatycznie otrzyma wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionej treści cyfrowej w formacie PDF.
 12. Link, o którym mowa powyżej, nie wygasa.

III. Cena

 1. Ceny Produktów w sklepie są cenami brutto i zawierają w sobie wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazuje jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Ceny Produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 4. Ceną najniższą Produktu jest najniższa cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

IV. Licencja

 1. Publikacje w formie treści cyfrowych (np. e-booki, wzory pism procesowych wraz z objaśnieniami) oferowane przez Sprzedawcę do zakupu w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Publikacji przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą otrzymania przez Klienta linka umożliwiającego dostęp do Publikacji, Kupującemu zostaje udzielona licencja upoważniająca go do korzystania z Publikacji w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Publikacji na następujących polach eksploatacji: 1) wielokrotnego pobrania Publikacji i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia, 2) przechowywania Publikacji techniką cyfrową, 3) wydrukowania Publikacji celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 5. Klient ma prawo korzystać z Publikacji wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nie jest uprawniony do: 1) wprowadzania Publikacji do obrotu, rozpowszechniania Publikacji lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, 2) najmu lub użyczenia Publikacji bądź jego kopii, 3) udostępniania zakupionej Publikacji lub jego fragmentów;
 7. W przypadku Publikacji obejmujących wzory pism procesowych Kupujący jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Publikacji na własny użytek – w celu sporządzenia pisma procesowego we własnej sprawie, w celach szkoleniowych i edukacyjnych, jak również do wykorzystania w prowadzonych sprawach sądowych.
 8. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Publikacji, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 9. Licencja zostaje udzielona Kupującemu na czas nieoznaczony.

V. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Może to zrobić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kancelarialewandowska.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska, ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o zawarciu umowy i potwierdził konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w następujących przypadkach:
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
 • przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

VI. Dodatkowe uprawnienia Konsumenta w związku z zakupem treści cyfrowej

 1. Poniższe postanowienia określają uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Kupującego określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin ich nie ogranicza ani nie zmienia.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych dla Sprzedawcy kosztów.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Kupujący nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej poinformuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na specjalnie przeznaczony do tegoadres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@prawniklewandowska.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego , który był wykorzystany do złożenia reklamacji.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://prawniklewandowska.pl/polityka-prywatnosci-2.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych z umową sprzedaży lub dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania pozasądowego zostaną określone przez Sprzedawcę i Kupującego.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA

Niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny. 

 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:

 • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego – wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;

 • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego modułu tematycznego. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

 • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@kancelarialewandowska.com;

 • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

 • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;

 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

 • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

 • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

 • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

 • obrażają uczucia religijne;

 • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w ust. powyżej. 

Moderacja treści Użytkownika

 1. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

 2. Sprzedawca może stosować zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń w obrębie Serwisu, co oznacza, że Treści Użytkownika mogą być analizowane pod kątem potencjalnych naruszeń Regulaminu przez odpowiedni algorytm.

 3. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – usunięta z Serwisu.

 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Sprzedawca. 

Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Sprzedawcę. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić: 1) drogą e-mailową, na adres kontakt@kancelarialewandowska.com, 2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak: 1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem, 2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu, 3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, 4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 

 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. 

 4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedawcę nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają. 

 5. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników. 

 6. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 

 7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 

 8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 9. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Sprzedawca.

Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca może: dokonać blokady konta Użytkownika lub trwale usunąć konto Użytkownika lub zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.

 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Sprzedawca w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.

 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

 4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 7 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Sprzedawca zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostały zawieszone.

 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał Sprzedawca. 

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy: 1) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;

   2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu; 3) Sprzedawca zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.) – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie. 

 2. Każda decyzja Sprzedawcy związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania – z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania; 

2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego; 

3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków; 

4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone; 

5) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji. 

3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

1) na adres elektroniczny kontakt@kancelarialewandowska.com;

2) za pomocą formularza kontaktowego; 

3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy;

4. Odwołanie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego; 

2) dane kontaktowe; 

3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona. 

5. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. 

6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania. 

Powiadamianie odpowiednich służb i organów

Jeżeli Sprzedawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do Sprzedawcy o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych. 

Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Sprzedawca:

1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub 

2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość. 

Zmiana warunków korzystania z usług

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

1) zmiana warunków świadczenia Usług; 

2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych; 

3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego; 

4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy; 

5) zmiany redakcyjne.

2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. 

3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Sprzedawca posiada adres e-mail Użytkownika). 

4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika. 

Formularze dotyczące Treści Użytkownika

Formularz 1. Reklamacja Treści Cyfrowej/Usługi cyfrowej przez Konsumenta/przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Formularz 2: Wzór odstąpienia od umowy przez Konsumenta/przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Formularz 3: Zgłoszenie naruszenia dotyczące Treści Użytkownika

XI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku Kupujących będących jednocześnie Konsumentami przepisy regulaminu nie uchybiają ich ochronie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.prawniklewandowska.pl/regulamin
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2024 r.