Regulamin sklepu

Za pośrednictwem strony internetowej https://prawniklewandowska.pl/sklep możliwy jest zakup publikacji w formie elektronicznej, e-booków oraz konsultacji prawnych. Każdy Klient przed dokonaniem zakupu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem sklepu.

I. Definicje wybranych pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://prawniklewandowska.pl/regulamin;
 2. Polityka prywatności” – Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://prawniklewandowska.pl/polityka-prywatnosci-2;
 3. „Sklep internetowy” lub „Sklep” – serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://prawniklewandowska.pl/sklep;
 4. „Sprzedawca” – Zuzanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440,  e-mail: sklep@prawniklewandowska.pl, telefon: +48 510 668 414; 
 5. „Klient” lub zamiennie „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu produktów w Sklepie internetowym;
 6. „Strony” – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu;
 7. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) k.c.;
 8. Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 9. Publikacja” – treść cyfrowa (plik elektroniczny) przeznaczona do sprzedaży w Sklepie internetowym zawierający treści tekstowe będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym m.in. e-booki i wzory dokumentów;
 10. Konsultacja prawna” – usługa świadczona przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość, opłacona online.

II. Zakup treści cyfrowych (Publikacji)

 1. Publikacje stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Publikacji wystarczające jest posiadanie standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader (w przypadku formatu PDF) albo edytora tekstów (w przypadku formatu docx, np. Microsoft Word) oraz dostępu do internetu.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów z uruchomieniem pliku obejmującego zakupioną Publikację, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@prawniklewandowska.pl 
 4. W ramach umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionej przez Kupującego Publikacji. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Publikacji, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba że zakup Publikacji obejmuje również zakup Konsultacji prawnej do Publikacji. O możliwości zakupu Publikacji wraz z Konsultacją prawną Kupujący jest informowany na karcie danego produktu. Jeżeli brak jest tam informacji o Konsultacji prawnej, to znaczy, że produkt obejmuje jedynie treść cyfrową (Publikację).
 5. Zakupu treści cyfrowych (Publikacji) w Sklepie internetowym może dokonać osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza nią.
 6. Kupujący może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiadającego mu produktu z poziomu podstrony sklepu internetowego. Podane w Sklepie internetowym ceny są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.
 7. Po dokonaniu wyboru, Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia. W pierwszej kolejności Kupującemu wyświetla się podsumowanie zawartości koszyka wraz z ceną. Jeśli wszystko się zgadza, Kupujący powinien kliknąć „Przejdź do płatności”. Na tym etapie Kupujący może też wprowadzać zmiany w koszyku, np. usuwać produkty z koszyka.
 8. Po kliknięciu „Przejdź do płatności” pojawia się strona zamówienia z polami do uzupełnienia. Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane konieczne do realizacji zamówienia (oznaczone gwiazdką), a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Na stronie zamówienia Kupujący ma również podgląd do zawartości zamówienia i jego ceny.
 9. Dostępne metody płatności to Przelewy24 (szybkie przelewy oraz kod BLIK).
 10. Pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Publikacji i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu z chwilą skutecznego dokonania płatności. Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 11. Zakupiony przez Użytkownika produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu albo zaksięgowaniu płatności. Kupujący automatycznie otrzyma wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionej Publikacji.
 12. Link, o którym mowa powyżej, nigdy nie wygasa.
 13. Cena produktu zamieszczona na stronie internetowej Sklepu podawana jest w złotych i zawiera podatek VAT.

III. Zakup Konsultacji prawnej

 1. W Sklepie internetowym Kupujący może mieć możliwość wyboru spośród treści cyfrowych (Publikacji) sprzedawanych oddzielnie oraz treści cyfrowych (Publikacji) dostępnych do zakupu łącznie z Konsultacją prawną w tym zakresie. Taka forma produktu, obejmująca treść cyfrową wraz z 1 godzinną konsultacją prawną, jest dostępna w przypadku zakupu wzorów pism (także procesowych) i ma na celu wsparcie Klienta w samodzielnym uzupełnieniu wzoru pisma i zrozumieniu informacji tam zawartych, jak również udzielenie odpowiedzi na pytania związane z przebiegiem postępowania sądowego, którego dotyczy dana Publikacja. 
 2. Konsultacja prawna nie obejmuje opracowania dokumentów przesłanych przez Klienta ani ustalenia strategii postępowania. Nie obejmuje również sporządzenia żadnych dodatkowych dokumentów, pism, wzorów pism ani porady prawnej w formie pisemnej. Sprzedawca w ramach Konsultacji prawnej udziela ustnych informacji prawnych dotyczących zakresu związanego z Publikacją (przykład: Pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz 1 h konsultacją prawną obejmuje omówienie wątpliwości Klienta związanych z postępowaniem rozwodowym i jego przebiegiem, jak również wsparcie w wypełnieniu wzoru pisma procesowego zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego).
 3. Konsultacja prawna odbywa się wyłącznie w formie online – telefonicznej lub wideokonferencji za pośrednictwem Google Meet. W tym celu należy mieć dostęp do telefonu albo komputera. Do uczestnictwa w wideokonferencji wystarczy działająca przeglądarka internetowa i mikrofon. Dogodny dla obydwu Stron termin realizacji usługi w formie Konsultacji prawnej Klient ustala ze Sprzedawcą mailowo pod adresem: sklep@prawniklewandowska.pl po zrealizowaniu zamówienia.
 4. Konsultacje prawne realizowane są w godzinach 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

IIIa. Zakup Konsultacji indywidualnej

 1. W Sklepie internetowym Kupujący ma możliwość zakupu konsultacji prawnej indywidualnej. Koszt konsultacji jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie formularza rezerwacji konsultacji.
 2. Konsultacje odbywają się w formie online – telefonicznej lub wideokonferencji.
 3. Kupujący musi dokonać zakupu konsultacji poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zatwierdzenie go poprzez „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Realizacja usługi konsultacji prawnej online (indywidualnej) następuje w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie, po opłaceniu zamówienia.
 5. Usługa realizowana jest w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, chyba że Strony dokonały innych indywidualnych ustaleń.
 6. W przypadku konieczności przesłania przez Klienta dokumentów do zapoznania się przed ustalonym terminem konsultacji, Strony ustalają szczegóły niezbędne do realizacji usługi oraz termin na ich przesłanie.
 7. Zakres konsultacji wyznaczony jest przez stan faktyczny, który został przedstawiony przez Klienta. Klient nie może powoływać się na niekompletność, nieprzydatność treści konsultacji czy szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z usługi, jeżeli nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego albo pominął istotne kwestie.
 8. Decydując się na skorzystanie z konsultacji prawnej online Klient oświadcza, iż jest świadomy, że w polskim porządku prawnym brak jest wiążącej wykładni prawa, a każda interpretacja aktu prawnego nie jest bezwględnie wiążąca i są możliwe od niej odstępstwa. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż w praktyce może spotkać się z odmiennym stanowiskiem i interpretacją tego samego stanu faktycznego.
 9. Usługodawca nie gwarantuje skutecznego rozwiązania problemu zgodnego z życzeniem Klienta.

 

IV. Licencja

 1. Publikacje w formie treści cyfrowych (np. e-booki, wzory pism procesowych wraz z objaśnieniami) oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Publikacji przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą otrzymania przez Klienta linka umożliwiającego dostęp do Publikacji, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca go do korzystania z Publikacji w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Publikacji na następujących polach eksploatacji:
  1) wielokrotnego pobrania Publikacji i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
  2) przechowywania Publikacji techniką cyfrową;
  3) wydrukowania Publikacji celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 5. Klient ma prawo korzystać z Publikacji wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nie jest uprawniony do:
  1) wprowadzania Publikacji do obrotu, rozpowszechniania Publikacji lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej;
  2) najmu lub użyczenia Publikacji bądź jego kopii;
  3) udostępniania zakupionej Publikacji lub jego fragmentów;
 7. W przypadku Publikacji obejmujących wzory pism procesowych Klient jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Publikacji na własny użytek – w celu sporządzenia pisma procesowego we własnej sprawie, w celach szkoleniowych i edukacyjnych, jak również do wykorzystania w prowadzonych sprawach sądowych.
 8. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Publikacji, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 9. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W odniesieniu do treści będącej materiałem cyfrowym (Publikacje), jeśli w toku zakupu Publikacji Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranej Publikacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci niniejszym prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. W odniesieniu do Konsultacji prawnej: prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę (tj. odbył z Konsumentem konsultację prawną, czy to w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji czy w innej formie ustalonej z Konsumentem, polegającej na porozumieniu się z nim za pośrednictwem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość). 
 4. Niniejszym informujemy Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który odstępuje od Umowy przed zrealizowaniem Konsultacji prawnej za pośrednictwem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (np. przesłanie zakupionej Publikacji w formie treści cyfrowej). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@prawniklewandowska.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego , który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
 6. Usługodawca nie uwzględni reklamacji, jeżeli w trakcie Konsultacji prawnej wyraźnie wskazał na istniejące rozbieżności w interpretacji przepisów prawa i możliwość różnego ich zastosowania,
  – w treści porady wyraźnie wskazał na istniejące rozbieżności w interpretacji przepisów i możliwość różnego ich stosowania, niezbędne jest wystąpienie do innych organów z zapytaniem lub do specjalisty o wydanie opinii prywatnej, inny prawnik wydał odmienną opinię w tym samym temacie, a także gdy porada byłaby niekorzystna dla Klienta, ale zgodna z aktualnymi przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem.

VII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://prawniklewandowska.pl/polityka-prywatnosci-2.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych z umową sprzedaży lub dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu lub konsultacji prawnej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania pozasądowego zostaną określone przez Sprzedawcę i Kupującego.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku Kupujących będących jednocześnie Konsumentami przepisy regulaminu nie uchybiają ich ochronie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.prawniklewandowska.pl
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2022 r.