PUBLIKUJ Z NAMI

PrawnikLewandowska.pl jest tytułem prasowym wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem PR 20714. W związku z tym, Autorzy chcący opublikować swój artykuł na łamach Czasopisma mogą przesłać swój tekst do Redakcji z zachowaniem poniższych wytycznych.

Wytyczne dla Autorów
Informacje wstępne
 1. Publikowanie tekstów w czasopiśmie PrawnikLewandowska.pl jest bezpłatne.

 2. Wydawcą czasopisma jest Zuzanna Lewandowska, Redaktor naczelna.

 3. Teksty publikowane są raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 8:00.

 4. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane i nie są ani nie będą rozpatrywane do druku w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i ewentualnych skrótów redakcyjnych w przesłanych tekstach oraz prawo odmowy publikacji tekstu.

 6. Teksty należy przesyłać do Redakcji w formie jednego pliku opracowanego zgodnie z poniższymi wytycznymi, na adres e-mail: kontakt@prawniklewandowska.pl

 7. Redakcja poinformuje Autora o publikacji tekstu wiadomością na wskazany adres e-mail.

Wymagania ogólne
 1. Każdy tekst powinien składać się z kilku zdań wprowadzających oraz być podzielony śródtytułami.

 2. Format pliku powinien być edytowalny.

 3. Autor powinien przesłać do Redakcji następujące informacje:

  • Tytuł zawodowy/naukowy, Imię i nazwisko Autora;

  • Tytuł pracy w języku polskim;

  • Krótki opis o Autorze, który zostanie opublikowany pod tekstem (nie jest obowiązkowy).

Oświadczenia

Autorzy są obowiązani w treści wiadomości e-mail z przesłanym tekstem umieścić następujące oświadczenia:

 1. Oświadczenie według wzoru: Oświadczam, że tekst nie był opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do druku w innym czasopiśmie ani pracy zbiorowej, zapoznałem/łam się z Wytycznymi dla Autorów na PrawnikLewandowska.pl, jak również oświadczam, że przesłany przeze mnie tekst spełnia wymagania opisane w Wytycznych dla Autorów na PrawnikLewandowska.pl;

 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru: Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, „RODO”), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie tekście, w tym także mojego adresu e-mail, przez Redakcję PrawnikLewandowska.pl w zakresie określonym procedurą wydawniczą tego czasopisma.

Dodatkowe informacje dla Autorów
Prawa autorskie

Autorzy udzielają Wydawcy Czasopisma PrawnikLewandowska.pl licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu w następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;

 2. reprodukowanie (zwielokrotnienie) utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (ebook, audiobook);

 3. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;

 4. wprowadzenie utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera.

Autorzy udzielają wydawcy licencji nieodpłatnie, a korzystanie przez wydawcę z utworu na ww. polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Polityka prywatności

Przesyłając swój tekst do publikacji na PrawnikLewandowska.pl Autor akceptuje Politykę Prywatności.