Właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym

W każdej sprawie cywilnej, zarówno rozpoznawanej w procesie, jak i postępowaniu odrębnym czy w trybie nieprocesowym, a nawet tej poddanej kognicji sądu polubownego, strona uprawniona, posiadająca interes prawny, może żądać udzielenia przez sąd zabezpieczenia. Jaka jest właściwość organu egzekucyjnego w postępowaniu zabezpieczającym? Istota postępowania zabezpieczającego O...

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze jest postępowaniem odrębnym, które zostało uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4971 - 505 KPC. Ma ono na celu szybkie rozpoznanie sprawy, a co za tym idzie uzyskanie tytułu wykonawczego i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie upominawcze dotyczy co do zasady roszczeń o charakterze majątkowym. Jak uzyskać nakaz zapłaty i jak...