Zwrot kosztów procesu od drugiej strony

Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podobnie, gdy strona chce skorzystać z reprezentacji adwokata, to ona jest obowiązana do poniesienia kosztów zastępstwa procesowego a nie jej przeciwnik. Czy i kiedy zwrot kosztów procesu od drugiej strony...

Zwolnienie od kosztów sądowych

Każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozparzenia swojej sprawy przez sąd. Niemniej jednak, tak jak w sprawach karnych wszczęcie i kontynuowanie postępowania nic nie kosztuje, tak w sprawach cywilnych chociażby do samego wszczęcia postępowania wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej. W toku postępowania mogą pojawić się też dodatkowe koszty, takie jak między innymi związane z...