Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Dwa dni temu, w sobotę 7 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która została ogłoszona w dniu 6 czerwca. Wprowadza ona szereg zmian, z których najważniejsze dotyczą dyskryminacji i równego traktowania, mobbingu, szczególnych uprawnień dla członków rodziny, przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy oraz świadectw pracy....

Pozbawienie pracownika premii jako kara porządkowa

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, jak również stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości i spożywanie alkoholu w czasie pracy, wobec pracownika...