Obniżenie odszkodowania z OC

Wypadki komunikacyjne, mniejsze lub większe stłuczki, zdarzają się często i każdemu. W trakcie mojej kilkuletniej praktyki zawodowej zauważyłam, że bardzo dużo jest przypadków, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty całości odszkodowania z OC lub je zaniża. Spora część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania z OC sprawcy nie jest ostateczna i można się od niej odwołać, a nawet dochodzić pozostałej części odszkodowania przed sądem.

Podstawa odpowiedzialności

Po wypadku lub stłuczce możemy dochodzić wypłaty odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy wypadku z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie z art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego (KC), przez umowę ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela (art. 822 § 4 KC).

Samo zgłoszenie szkody i złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania zazwyczaj nie jest czasochłonne i skomplikowane. Ubezpieczyciele mają swoje procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, ale zazwyczaj można złożyć wniosek zarówno telefonicznie, jak i online za pomocą formularza.

Termin

Co do zasady roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 KC), ale w wypadku ubezpieczenia OC roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (art. 819 § 3 KC).

W związku z powyższym, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 442 (1) §  1 KC).

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 (1) §  2 KC).

Decyzja ubezpieczeniowa

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty stosownego odszkodowania z OC sprawcy musi więc być wydana w ww. terminie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel w terminie 30 dni ma obowiązek wypłacić bezsporną część odszkodowania oraz zawiadomić na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w pozostałej części (lub całości), jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń.

Odwołanie od decyzji ubezpieczeniowej

Po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania. Decyzja o przyznaniu odszkodowania określa jednocześnie jego wysokość. Nie jest to decyzja ostateczna, gdyż można złożyć od niej odwołanie (reklamację), jeżeli wysokość odszkodowania jest za niska lub gdy ubezpieczyciel niesłusznie odmówił jakiejkolwiek wypłaty.

Termin na złożenie reklamacji od decyzji ubezpieczeniowej jest taki sam jak terminy przedawnienia roszczeń, o których była mowa powyżej.

Reklamację można złożyć w formie pisemnej, ustnie (telefonicznie lub osobiście) albo w formie elektronicznej, o ile ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość.

Po otrzymaniu reklamacji ubezpieczyciel ma 30 dni na jej rozpatrzenie (art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może być przedłużony do 60 dni (art. 7 cytowanej ustawy).

Brak odpowiedzi na odwołanie

Jeżeli ubezpieczyciel nie ustosunkował się w żaden sposób do reklamacji w ustawowym terminie, to uznaje się, że uznał reklamację w całości (art. 8 wyżej cytowanej ustawy).

Postępowanie przed sądem

W większości przypadków złożenie reklamacji od decyzji o przyznaniu odszkodowania powoduje, że ubezpieczyciel podwyższa przyznane już odszkodowanie. Zawsze warto więc odwołać się w sytuacji, gdy nie otrzymamy żądanego odszkodowania w całości lub części, odpowiednio uzasadniając nasze stanowisko.

Do najczęstszych błędów ubezpieczycieli należą:
zaniżona wycena wartości wraku w przypadku szkody całkowitej
brak przyznania kosztów wynajmu pojazdu zastępczego lub ich zaniżenie
uznawanie najtańszych części zamiennych
obniżenie odszkodowania z uwagi na zaniedbane auto
uśrednianie stawek za roboczogodzinę
brak uwzględnienia utraty wartości pojazdu

Równie często zdarza się, że kwota przyznanego świadczenia, mimo jego podwyższenia, jest nadal zaniżona. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie do sądu z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o zapłatę brakującej kwoty.

 

Autor:

Zuzanna Lewandowska – adwokat oraz autorka bloga PrawnikLewandowska.pl o prawie i zawodzie prawnika. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym, ale doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych dziedzinach prawa. Przez wiele lat współpracowała z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie, a obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Wspiera klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w całej Polsce, w tym również online. Na Instagramie prowadzi konto @prawniklewandowska, na którym dzieli się treściami o prawie, zawodzie adwokata, edukacji, rozwoju i macierzyństwie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie albo masz pytania, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 510 668 414 lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

0 0 głosów
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Pozostaw proszę komentarz, jestem ciekawa Twojej opinii!x