Czy cudzoziemcom przysługuje 500 plus?

Program Rodzina 500 plus realizowany jest w Polsce już od kilku lat. Ma on na celu wsparcie rodzin z dziećmi poprzez wypłacane co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. Świadczenie to przysługuje obecnie na wszystkie dzieci do 18 roku życia, a więc bez względu na dochód na osobę w rodzinie. W Polsce żyje wiele rodzin, w których co najmniej jedno z rodziców jest cudzoziemcem. Czy cudzoziemcom przysługuje 500 plus?

Osoby uprawnione według ustawy

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  prawo do świadczenia wychowawczego (świadczenie 500 plus) przysługuje zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom. Niemniej, ta druga grupa osób musi spełnić ustawowe warunki, aby móc otrzymać świadczenie.

Warunki dla otrzymania świadczenia przez cudzoziemca

Cudzoziemcy mogą otrzymać świadczenie 500 plus, jeżeli spełnią co najmniej jeden warunek wskazany w ustawie. Jak wskazuje art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy, świadczenie 500 plus może zostać przyznane cudzoziemcom:

a)   do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

b) jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym;

c) przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym w Polsce:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy o cudzoziemcach

o ile zamieszkują z dziećmi w Polsce, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym w Polsce:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach

przy czym, nie dotyczy to cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt w Polsce przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ponadto, prawo do świadczenia 500 plus przysługuje cudzoziemcom także wtedy, gdy zamieszkują Polsce przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak i gdzie załatwić sprawę?

Cudzoziemcy załatwiają sprawę tak samo jak obywatele polscy. W celu otrzymania świadczenia 500 plus należy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub platformy ePUAP. Wniosek można także złożyć tradycyjnie – listownie lub osobiście. W Warszawie wnioski o świadczenie 500+ są przyjmowane i realizowane przez Urzędy Dzielnic (sprawdź wykaz punktów przyjmowania wniosków).

Do kiedy przysługuje świadczenie 500 plus?

Co do zasady prawo do świadczenia wychowawczego dla cudzoziemców przysługuje przez cały okres przebywania w Polsce razem z rodziną.

Może Ci się również spodobać:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze